เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสาร ดาวน์โหลด
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
ใบนำฝากชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ดาวน์โหลด
สถานที่รับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดาวน์โหลด