เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 กันยายน 2560
รายงานประจำปี 2560
รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 ของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
คำชี้แจ้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมา แสดงในวันประชุม
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561