เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสาร ดาวน์โหลด
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
ใบนำฝากชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ดาวน์โหลด
สถานที่รับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
เอกสาร ดาวน์โหลด
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี (2)
ของบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (ข้อ 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ของบัญชี (2))
ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ กิจกรรม รับชม ดาวน์โหลด
2567
26 เม.ย. 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2566
21 เม.ย. 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2565
27 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2564
30 เม.ย. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2563
06 ส.ค. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2562
24 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2561
19 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561