โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา 294,114,803 31.63
2. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา 206,756,858 22.23
3. น.ส. กาญจน์ธนิกา นันที 38,488,880 4.14
4. นาย ธนภัทร นันที 38,488,880 4.14
5. นาย รัฐ พงษ์สุรพิพัฒน์ 15,940,000 1.71
6. นาง อารยา กาญจนาพงศ์กุล 14,995,000 1.61
7. นาย ธีรพล สินไชย 12,901,100 1.39
8. นาย เชิดชัย ธารทองวงศ์ 8,100,000 0.87
9. น.ส. นภาภัช วิมลวัชรกร 7,163,195 0.77
10. นาย ศราวุธ อนรรฆธรรม 6,400,000 0.69