โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2564 ประเภท : XR

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา 294,114,803 31.63
2. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา 206,756,858 22.23
3. นาย เชิดชัย ธารทองวงศ์ 8,750,000 0.94
4. น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี 8,050,000 0.87
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,998,266 0.86
6. น.ส. นภาภัช วิมลวัชรกร 7,113,195 0.76
7. นาย ธีรพล สินไชย 7,000,000 0.75
8. นาย ศราวุธ อนรรฆธรรม 6,400,000 0.69
9. นาย ภาดล แต่โสภาพงษ์ 6,000,000 0.65
10. นาย ธนกฤต เวศน์ปฐม 5,300,000 0.57