โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา 292,165,503 31.42
2.  นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา 206,756,858 22.23
3.  นางธนภร นันที 57,733,320 6.21
4.  นายธนกร นันที 47,733,320 5.13
5.  น.ส.กาญจน์ธนิกา นันที 38,488,880 4.14
6.  นายธนภัทร นันที 38,488,880 4.14
7.  นายรัฐ พงษ์สุรพิพัฒน์ 9,013,400 0.97
8.  นายศราวุธ อนรรฆธรรม 6,400,000 0.69
9.  น.ส.ลาวัณย์ บุนะจินดา 5,065,000 0.54
10.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,003,544 0.54