โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2566 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา 352,937,763 31.63
2. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา 248,108,229 22.23
3. นาย เชิดชัย ธารทองวงศ์ 10,050,000 0.90
4. น.ส. นภาภัช วิมลวัชรกร 9,110,834 0.82
5. นาย ไกรศร สุวรรณ 7,495,800 0.67
6. นาง อุรัชชา ณีศะนันท์ 6,332,700 0.57
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,807,424 0.52
8. นาย จักร์กฤษณ์ ขาวสะอาด 5,285,500 0.47
9. นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 5,200,000 0.47
10. นาย ภาณุพันธุ์ ธนาเศรษฐ์สกุล 4,930,000 0.44