โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/03/2565 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา 352,937,763 31.63
2. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา 248,108,229 22.23
3. นาง ศศิธร ประเสริฐรุ่งเรือง 11,000,000 0.99
4. นาย เชิดชัย ธารทองวงศ์ 10,150,000 0.91
5. น.ส. นภาภัช วิมลวัชรกร 8,940,834 0.80
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,463,034 0.49
7. นาย ภาณุพันธุ์ ธนาเศรษฐ์สกุล 4,930,000 0.44
8. นาย ภูสิทธิ์ วิทยาวนิชชัย 4,872,000 0.44
9. นาย ไกรศร สุวรรณ 4,300,000 0.39
10. นาย ณัฐวุฒิ มาไพศาลสิน 4,200,000 0.38