เอกสาร ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 9 ของใบสำคัญสิทธิแสดงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ( SKE-W1 ) ดาวน์โหลด
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 ( SKE-W1 ) ดาวน์โหลด
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้เป็นบุคคลสหรัฐฯ FATCA-1 ดาวน์โหลด
แบบสอบถามตรวจสถานะ FATCA-1 ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ( SKE-W1 ) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ดาวน์โหลด