บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
(สถานีก๊าซธรรมชาติปทุมธานี) :
เลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
  ที่ตั้งสถานีก๊าซธรรมชาติสระบุรี : เลขที่ 168 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
  ที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพฯ : 252/108 (บี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000443
  ประเภทธุรกิจ : ทรัพยากร
  กลุ่มอุตสาหกรรม : พลังงานและสาธารณูปโภค
  ทุนจดทะเบียน : 465,000,000 บาท
  ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 465,000,000 บาท
  มูลค่าที่ตราไว้ : 0.50 บาท
  โทรศัพท์ : +66 (0)2 026-3451
  โทรสาร : +66 (0)2 026-3452
  เว็บไซด์ : www.sakolenergy.com
 
1. บริษัท : บริษัท เอสเค 15 จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 15 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  เลขทะเบียนบริษัท : 0105557134459
  ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์
  ทุนจดทะเบียน : 140,000,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 140,000,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท
  โทรศัพท์ : 02-593-7217
 
2. บริษัท : บริษัท สากล เอนเนอยี ไบโอแมส พาวเวอร์ 15 จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
  เลขทะเบียนบริษัท : 0135557018734
  ประเภทธุรกิจ : อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
  กลุ่มอุตสาหกรรม : พลังงานและสาธารณูปโภค
  ทุนจดทะเบียน : 62,000,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 62,000,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท
  โทรศัพท์ : 02-593-7217
3. บริษัท : บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2561)
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ยูนิต 706 ชั้น 7 ซอยลาดพร้าว 3 แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  เลขทะเบียนบริษัท : 0105560117390
  ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด ขนาดกำลังการผลิต 9,000 กิโลกรัมต่อวัน
  กลุ่มอุตสาหกรรม : พลังงานและสาธารณูปโภค
  ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561
  ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 15,000,000 บาท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561
  มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท
  โทรศัพท์ : 02-542-2357
4. บริษัท : บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561)
  ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลัง 9.9 เมกะวัตต์
  กลุ่มอุตสาหกรรม : พลังงานและสาธารณูปโภค
  ทุนจดทะเบียน : 282,300,000 บาท
  ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 282,300,000 บาท
  มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 10 บาท
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
  บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ : 02-229-2800
  โทรสาร : 02-359-1259
 
2. ผู้สอบบัญชี
  บริษัท : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : 02-677-2000
  โทรสาร : 02-677-2222
 
3. ที่ปรึกษากฎหมาย
  บริษัท : บริษัท สำนักกฏหมาย แคปปิตอล จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 44 อาคารสมุทไลฟ์ ชั้นที่ 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทรศัพท์ : 02-633-9088
  โทรสาร : 02-633-9089
 
4. ที่ปรึกษาด้านการเงิน
  บริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทรศัพท์ : 02-695-5000
  โทรสาร : 02-631-1702