ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
2558 2559 2560 2561 2562 3M
สินทรัพย์รวม 657.53 762.18 1,040.95 1,491.89 1,585.11
หนี้สินรวม 154.98 131.60 155.03 472.37 560.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น 502.55 630.58 885.92 1,019.52 1,024.78
รายได้รวม 363.17 414.38 333.70 325.35 70.38
กำไรสุทธิ 116.57 127.64 73.92 57.30 4.99