ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
2563 2564 2565 9M/2566
สินทรัพย์รวม 1,618.40 1,586.97 1,904.56 1,921.01
หนี้สินรวม 614.82 501.86 792.71 914.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น 929.92 1,009.33 1,011.62 917.07
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 465.00 558.00 558.00 558.00
รายได้รวม 533.66 501.46 497.42 409.92
กำไรสุทธิ 37.29 26.73 2.29 -94.54
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.03 0.00 -0.08