บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปโดยข้อมูลกำไรสุทธิและการจ่ายปันผลย้อนหลังมีดังนี้

งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
เงินปันผลจ่าย 16.001/ 352.002/ 235.973/ - 55.80 23.25
กำไรสุทธิ4/ 110.78 119.91 122.83 73.77 63.60 50.35
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 14.44 293.56 192.10 - 87.74 46.18

1/เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2557
2/เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2558
3/เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4/กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ