โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา 289,460,803 31.12
2.  นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา 206,756,858 22.23
3.  นายธนกร นันที 57,733,320 6.21
4.  นางธนภร นันที 57,733,320 6.21
5.  น.ส.กาญจน์ธนิกา นันที 38,488,880 4.14
6.  นายธนภัทร นันที 38,488,880 4.14
7.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,006,500 2.15
8.  นายศราวุธ อนรรฆธรรม 5,400,000 0.58
9.  นายอัฟฟาน หะยียูโซะ 5,130,000 0.55
10.  น.ส.ลาวัณย์ บุนะจินดา 5,065,000 0.54
11.  นางสุจิตรา โกสีย์ศิริกุล 5,000,000 0.54