เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด