ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
2558 2559 2560 ไตรมาส 3/61
สินทรัพย์รวม 657.53 762.18 1,040.95 1,156.84
หนี้สินรวม 154.98 131.60 155.03 155.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น 502.55 630.58 885.92 931.08
รายได้รวม 363.17 414.38 333.70 255.31
กำไรสุทธิ 116.57 127.64 73.92 45.16
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.362 0.184 0.10 0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
2558 2559 2560 ไตรมาส 3/61
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA(%) 17.32 17.98 9.13 7.31
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE(%) 22.12 22.53 9.75 9.19
อัตรากำไรสุทธิ(%)​ 32.1 30.80 22.15 17.69