ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน :

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 และสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2560

สรุปฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 57
31/12/2557
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
สินทรัพย์รวม 688.84 657.52 762.18 682.74
หนี้สินรวม 137.22 154.98 131.60 232.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น 551.62 502.55 630.58 450.34
สรุปผลการดำเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 57
31/12/2557
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
งบ 9 เดือน
30/09/2559
งบ 9 เดือน
30/09/2560
รวมรายได้ 296.53 363.17 414.38 312.89 247.33
รวมค่าใช้จ่าย 186.21 243.30 288.49 215.88 191.70
กำไรขั้นต้น 118.93 140.74 148.91 112.50 87.72
กำไรสุทธิสำหรับงวด 109.92 116.57 127.64 98.93 55.63
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) บาท 0.344 0.362 0.184 0.045 0.025
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) /1 320.00 692.80 692.80 692.80 692.80
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) /2 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

หมายเหตุ :

/1 จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด ก่อนการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
/2 ปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.5 บาทต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 57
31/12/2557
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
งบ 9 เดือน
30/09/2560
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 37.07 32.10 30.80 22.49
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)  0.25 0.31 0.21 0.52
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) /1 18.28 17.32 17.98 10.27
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) /1 21.78 22.12 22.53 13.72

หมายเหตุ :

/1 อัตราส่วนทางการเงินสำหรับงวด 9 เดือนปี 2560 คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)